Banca de Idei


Scopul băncii de idei a sistemului penitenciar este de a colecta, stoca și promova ideile, propunerile și soluțiile pe teme profesionale lansate de personalul sistemului penitenciar, de la cele mai simple pînă la cele mai complexe.

Funcțiile de bază ale băncii de idei a SP sunt:

 • semnalarea problemelor și propunerea soluțiilor privind dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane, al carierei, al sistemului de protecție socială și motivațional;
 • îmbunătățirea stării și practicii disciplinare, combaterea corupției și creșterea nivelului de integritate;
 • propunerea de mecanisme, soluții și idei argumentate în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor și contravențiilor, a atentatelor la securitatea națională și celor ce afectează activitatea SP;
 • lansarea de idei, propuneri sau soluții argumentate juridic și operațional privind organizarea și desfășurarea controlului SP, a cooperării de toate categoriile și asupra altor aspecte din domeniul specialității;
 • semnalarea deficitelor de capacitate instituțională, conceptuală, operațională, financiară și de dotare, cu explicarea detaliată a cauzelor și efectelor, urmate de formularea ideilor, propunerilor și soluțiilor adecvate pentru înlăturarea neajunsurilor și dezvoltarea domeniului;
 • dezvoltarea nivelului de pregătire profesională, propunerea de noi forme și metode de formare a personalului, precum și generalizarea experienței pozitive;
 • prezentarea exemplelor de bune practici, concluzii, rezultate în sistemul “lecțiilor învățate” individual sau organizațional;
 • pronunțarea asupra proiectelor de acte normative și a documentelor de politici privind activitatea SP și a cadrului în vigoare, în sensul formulării de propuneri de modificare/completare etc.;
 • prezentarea unor categorii de probleme personale care, prin impact și frecvență, poartă caracter de fenomen, necesită atenție specială și soluții generale.

O dată în an se organizează “Cea mai bună idee” în cadrul căruia sunt analizate și promovate cele mai valoroase contribuții la “Banca de Idei”.

Concursul se organizează în luna decembrie cu ocazia Zilei sistemului penitenciar.

La selectarea ideilor pentru concurs se au în vedere următoarele criterii:

 1. relevanța ideii, propunerii și soluției (prioritate, utilitate, aplicabilitate, legătura cu alte idei, propuneri și soluții);
 2. modul de elaborare a ideii, propunerii și soluției (originalitatea, coerența și consistența argumentării);
 3. rezultatele produse prin aplicarea ideii, propunerii și soluției (în termini de impact, eficacitate și eficiență);
 4. gradul de generalizare al aplicării ideii, propunerii și soluției (la nivel central, regional al DIP, MJ).

Pe baza criteriilor menționate mai sus se întocmește grila de punctare.

După evaluarea și stabilirea cîștigătorilor, directorul DIP premiază la sediul instituției ocupanții locurilor I, II, III. Pentru calitate, originalitate, relevanță etc. promotorului ideii, propunerii și soluției clasate pe locul IV îi pot fi acordate de asemenea, premiu sau diplomă.

În cazul în care mai mulți concurenți acumulează un număr egal de puncte, se aplică următoarele criterii de departajare:

 • participarea anterioară la “Banca de Idei” și rezultatele obținute;

 • punctajul obținut la subcriteriile de la Criteriul 3, rezultatele produse prin aplicarea ideii, propunerii și soluției.